Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
CIEKAWOSTKI
 

Unijne wsparcie dla małych i dużych przedsiębiorstw

Data: 2007-10-05
Pomoc publiczna na przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska wyniesie ok. 267 mln euro. Z tego 200 mln euro będzie pochodziło z funduszy unijnych, a 67 mln euro z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Do tego 400 mln euro przedsiębiorcy będą musieli wyłożyć z własnych środków lub np. kredytów. Duże przedsiębiorstwa będą mogły uczestniczyć we wszystkich działaniach mających na celu ochronę środowiska, mniejsze tylko w niektórych.


- To, którą firmę można uznać za dużą, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia nr 364/2004/WE - wyjaśnia Marzena Słupeczańska, dyrektor w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. - Takie przedsiębiorstwo musi zatrudniać ponad 250 pracowników oraz mieć obrót powyżej 50 mln euro lub bilans roczny powyżej 43 mln euro. Czasem też firmy są ze sobą w taki sposób powiązane, że może się okazać, iż np. średnia spełnia kryteria dużej.


Tylko duże przedsiębiorstwa skorzystają z działania 4.1 - zarządzanie środowiskowe. Będą mogli się ubiegać m.in. o wykonanie audytu niezbędnego do uzyskania certyfikatu (np. system zarządzania środowiskowego ISO 14001, system EMAS) lub rejestracji np. ekoznaku. Będą też pieniądze na samo uzyskanie certyfikatu lub rejestrację.


Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych wyniesie 75 proc., firma musi zatem zgromadzić minimum 25 proc. wkładu własnego. Maksymalna wartość dofinansowania to 400 tys. zł. Kwalifikowane będą przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. Pomoc będzie udzielana w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków. Będzie to pomoc de minimis udzielana zgodnie z rozporządzeniem nr 1998/2006/WE z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis. Oznacza to, że w ciągu kolejnych trzech lat budżetowych wsparcie nie może przekroczyć 200 tys. euro.


Także dla dużych firm przeznaczone jest działanie 4.2. Będą one mogły się ubiegać o pieniądze na realizację projektów związanych m.in. z:
- zastępowaniem surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów,
- ograniczaniem ilości wytwarzanych odpadów,
- ograniczaniem energochłonności procesu produkcyjnego,
- ograniczaniem zużycia wody przy produkcji.


Na razie wiadomo, że maksymalna wartość dofinansowania to 20 mln zł.


Mniejsze i duże firmy będą mogły skorzystać ze wsparcia w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) - chodzi o działanie 4.3. Będą pieniądze na inwestycje pozwalające wdrożyć najlepsze dostępne techniki w firmach, w których wymagane jest pozwolenie zintegrowane. Preferowane będą projekty dotyczące zakładów wymienionych w załączniku XII, rozdział 13 cz. D ust. 1 traktatu akcesyjnego, a także inwestycje wynikające z programu dostosowawczego (zgodnie z art. 422 prawa ochrony środowiska) lub harmonogramu dostosowawczego do wymogów BAT zawartego w decyzji przyznającej pozwolenie zintegrowane.


NFOŚ nie udzieli pomocy na dostosowanie się przedsiębiorstw do standardów, dla których okres przejściowy się skończył.


W ramach działania 4.4 duże firmy będą mogły się ubiegać o wsparcie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przede wszystkim chodzi o ograniczanie ilości ścieków, a także zużycia wody. Na pomoc mogą liczyć m.in. ci, którzy zdecydują się na budowę lub modernizację oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przemysłowych. Podobnie jak w poprzednim działaniu NFOŚ nie udzieli pomocy na dostosowanie się przedsiębiorstw do standardów, dla których okres przejściowy się skończył.


Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza (działanie 4.5) będzie dostępne dla dużych i małych firm. W jego ramach można będzie np. modernizować kotłownie, piece i systemy ciepłownicze, instalować nowoczesne urządzenia ograniczające emisję czy stosujące czystsze źródła energii.


Duże firmy prowadzące działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne będą mogły się ubiegać o pomoc z działania 4.6. Chodzi w nim o zwiększenie ilości odpadów innych niż komunalne podlegających odzyskowi i prawidłowemu unieszkodliwianiu.
Preferowane będą projekty dotyczące odpadów, dla których obowiązują limity odzysku lub recyklingu (np. opakowaniowe, zużyta elektronika czy oleje).


Źródło: Rzeczpospolita
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe