Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
BIOGAZ
 

Zwolnienia podatkowe dla rolnika budujacego biogazownie

Data: 2008-05-07
Rolnik budujący urządzenia do wytwarzania energii może skorzystać z określonych zwolnień podatkowych.

Przykładem zwolnień podatkowych w polskim ustawodawstwie, stosowanych wobec energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii jest:
- ulga inwestycyjna w podatku rolnym
- zwolnienie od akcyzy.

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 17 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. jedn.: Dz. U. 1993 r. Nr 94 poz. 431), podatnikowi podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód). Z ulgi inwestycyjnej można skorzystać po zakończeniu inwestycji, poprzez odliczanie od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została zrealizowana inwestycja, 25 % nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami. Ze wskazanej ulgi można korzystać do czasu wyczerpania limitu 25%, nie dłużej jednak niż przez okres 15 lat (art. 13 ust. 3 ustawy o podatku rolnym). Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży urządzeń, od których ulga została przyznana, lub przeznaczenia ich na inne cele niż powyżej wskazane (art. 13 ust. 4 ustawy o podatku rolnym). Istotnym ograniczeniem w stosowaniu ulg inwestycyjnych jest możliwość odliczania wydatków inwestycyjnych od podatku tylko przez 15 lat. Kwoty wydatków związanych z realizacja inwestycji w wielu wypadkach są nieporównywalne z wysokością podatku rolnego obciążającego przeciętne gospodarstwo rolne. Prowadzi to w niektórych wypadkach do braku możliwości wykorzystania ulgi inwestycyjnej w ustawowo przewidzianym okresie jej stosowania. Kwota podatku rolnego jest bowiem na tyle niska, że uniemożliwia odliczenie nawet przez 15 lat 25% wydatków inwestycyjnych. Niskie kwoty podatku rolnego, od których odliczane są wydatki inwestycyjne, powodują zmniejszenie motywacyjnego oddziaływania ulg inwestycyjnych. Z wyej zasygnalizowanych powodów uzasadnione są postulaty zmiany konstrukcji ulg inwestycyjnych w podatku rolnym, idące w kierunku rozszerzenia zakresu przedmiotowego inwestycji nimi objętych, ich synchronizacji z rozwiązaniami występującymi w innych ustawach podatkowych oraz wydłużenia okresu ich stosowania.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest na wniosek rolnika, na podstawie załączonych do wniosku rachunków dokumentujących poniesione wydatki. Rachunek powinien odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwlokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które musza być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 240, poz. 2063).

Zgodnie z § 16 ust. 1 tego rozporządzenia rachunek powinien być wystawiony razem z kopia i powinien zawierać:
1) imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonującego i odbiorcy usługi,
2) datę wystawienia i numer kolejny rachunku,
3) odpowiednio wyraz "ORYGINAŁ" albo "KOPIA",
4) określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe,
5) ogólna sumę należności wyrażona liczbowo i słownie,
6) czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje.

Rachunkiem dokumentującym poniesienie wydatków inwestycyjnych może wiec być każdy dokument zawierający wyżej wymienione elementy. Nie ma ustalonego wzoru rachunku dla potrzeb stosowania ulgi inwestycyjnej. Takim dokumentem może (ale nie musi) być faktura, wystawiana przez podatników podatku od towarów i usług. Umowa kupna-sprzedaży również może służyć dokumentowaniu wydatków inwestycyjnych, jeżeli zawiera wszystkie elementy rachunku. Nie mogą być zaliczone do wydatków inwestycyjnych własne materiały podatnika, udokumentowane rachunkiem wystawionym przez podatnika lub sporządzonym przez niego kosztorysem. Rachunkiem w rozumieniu powyższego artykułu nie jest np. paragon lub oświadczenie sprzedawcy. Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikowi, który poniósł wydatki inwestycyjne. W razie sprzeday lub przejęcia obiektów, których zakup, modernizacja lub zainstalowanie uprawnia do ulgi inwestycyjnej nabywca nie uzyskuje prawa do ulgi. Od tej zasady przewidziany został istotny wyjątek w art. 13d ust. 5.

Zgodnie z tym przepisem kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w drodze dziedziczenia. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników reguluje szczegółowe kwestie związane z nabyciem gospodarstwa przez następców prawnych. Zgodnie z treścią art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (t. jedn.: Dz. U. 2004 r. Nr 29 poz. 257), od akcyzy zwolniona pozostaje energia elektryczna wytworzona w odnawialnych źródłach energii.

Z uwagi na zakres spraw podatkowych w związku z budowa instalacji do powstawania energii i ciepła wskazane jest skorzystanie przez rolnika z ulgi inwestycyjnej udzielanej przez wójta na indywidualny wniosek rolnika. Wskazane jest równie domaganie się w ramach lobbingu prawnego o wydłużenie okresu odliczeń i wysokości ulgi. Istniejący limit ulgi 25 % oraz nie dłużej niż przez okres 15 lat (art. 13 ust. 3 ustawy o podatku rolnym) jest mało praktyczny i zachęcający do poważnej inwestycji finansowej. Rewolucje podatkowa i możliwości inwestycyjne innowacyjnej energetyki rolniczej zgodnie z wymogami Dyrektywy 3x20 może wprowadzić założenie limitu ulgi np. 50 % i na okres nie dłużej ni 50 lat. W sytuacji takiego uregulowania na poziomie ustaw gospodarstwa rolnicze mogą w istotny sposób przez budowę instalacji do produkcji energii OZE oraz przestawienia produkcji roślinnej i zwierzęcej na produkty dające energie pozyskiwana z biomasy, biogazu, współprzyczynić się do wypełnienia obowiązków nałożonych na Polskę przez UE co do procentowego udziału energii zielonej w kraju.

Źródło:
Autor: Arkadiusz Jan Charążka
Warszawa, 18 marca 2008
eGIE (eGmina, Infrastruktura, Energetyka) http://www.egie.pl
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe