Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
DOTACJE UE
 

Podstawowe informacje dla Rolników ubiegających się o pomoc na założenie plantacji energetycznych

Autor: Redakcja (redakcja@agroenergetyka.pl), Źródło: www.arr.gov.pl
Data: 2008-05-16
Podstawowe informacje dla Rolników ubiegających się o pomoc na założenie plantacji energetycznych przyznanie pomocy do plantacji trwałych mogą ubiegać się Rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie położonym na terytorium Polski.
Za Rolnika uważa się osoby fizyczne lub prawne, bądź grupy osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków.Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wymienione poniżej rodzaje roślin zostaną objęte następującą pomocą:


Rolnik otrzyma pomoc, jeżeli plantacja spełnia następujące warunki:

- obejmuje obszar co najmniej 1 ha,
- jest objęta wnioskiem o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych za rok, w którym plantacja została założona lub za rok następujący po roku jej założenia,
- została założona zgodnie z wymogami agrotechniki,
- jest położona:
* 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny,
* 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej w inny niż wymieniony wyżej sposób.
-nie została założona na:
* gruntach objętych obszarową ochroną przyrody, jeżeli plany ochrony tych obszarów jednoznacznie nie dopuszczają w danym miejscu zakładania plantacji,
* gruntach zmeliorowanych – w przypadku plantacji topoli lub wierzby,

W danym roku Rolnik może ubiegać o przyznanie pomocy do założenia plantacji trwałych o powierzchni nie większej niż 100 hektarów.
Pomoc do danej plantacji może być przyznana tylko raz.
W 2008 roku o przyznanie pomocy mogą ubiegać się także Rolnicy, którzy założyli plantację po 1 września roku 2007.

Rolnik zainteresowany uzyskaniem pomocy do plantacji trwałych jest zobowiązany do złożenia w Oddziale Terenowym ARR – właściwym ze względu na miejsce położenia plantacji – wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych Ppt_P1_f1.

Wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy do plantacji trwałych Ppt_P1_f1 należy złożyć kopię:
1) wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, zawierającą datę jego złożenia w biurze powiatowym ARiMR,
2) umowy dzierżawy działek – w przypadku, gdy plantacja została założona na działkach dzierżawionych przez Rolnika. Umowa powinna być zawarta na okres co najmniej 5 lat licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych,
3) zaświadczenia:

- Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, w przedmiocie dopuszczalności prowadzenia plantacji trwałej zgodnie z przepisami o ochronie przyrody na zadeklarowanych działkach we wniosku o przyznanie pomocy,
- Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, potwierdzającego, że plantacja trwała położona jest na działkach niezmeliorowanych,

wydanego przez w/w instytucje właściwe ze względu na miejsce położenia plantacji trwałych.
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia w biurze powiatowym ARiMR wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych.

Przed przyznaniem Rolnikowi pomocy do plantacji trwałych służby kontrolne OT ARR przeprowadzą kontrolę mającą na celu stwierdzenie czy dane zawarte w złożonym przez Rolnika wniosku o przyznanie pomocy są zgodne ze stanem faktycznym.
Jeżeli kontrola nie wykaże niezgodności, Dyrektor OT ARR przyzna pomoc w drodze decyzji administracyjnej, a płatność zostanie przekazana na wskazany we wniosku rachunek bankowy Rolnika w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
Rolnik zachowa prawo do przyznanej pomocy, gdy:
* plantacja będzie utrzymywana przez co najmniej 5 kolejnych lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
* wszystkie rośliny zebrane z plantacji będą w wymienionym wyżej okresie przeznaczane na cele energetyczne,
* zostanie przyznana mu płatność do upraw roślin energetycznych w roku składania wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych.

Agencja Rynku Rolnego przeprowadzi kontrolę dotyczącą spełnienia wyżej wymienionych warunków.

W przypadku niespełnienia w/w warunków, Rolnik jest zobowiązany do zwrotu przyznanej pomocy do plantacji trwałych:
1) w wysokości 25% przyznanej pomocy – w przypadku, gdy Rolnik nie otrzymał płatności do upraw roślin energetycznych w roku złożenia wniosku o pomoc do plantacji trwałych;

2) proporcjonalnie do różnicy stwierdzonej między ilością roślin zebranych w danym roku z powierzchni plantacji upraw trwałych objętej pomocą do plantacji trwałych, a ilością roślin przeznaczonych na cele energetyczne, przy czym, podstawą do obliczenia wysokości zwrotu jest 25% kwoty przyznanej pomocy - w przypadku, gdy nie wszystkie zebrane w danym roku rośliny energetyczne zostały przeznaczone na cele energetyczne;
3) w wysokości 100% przyznanej pomocy - plantacja nie była utrzymywana przez co najmniej kolejnych 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych .

Całkowity zwrot pomocy do plantacji trwałych nie może przekroczyć kwoty pomocy przyznanej Rolnikowi.
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe