Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
BIOGAZ
 

Biogazownia - procedura przygotowywania projektu

Data: 2008-05-19
W okresie ostatnich dwóch lat znacząco zwiększyło się zainteresowanie technologią biogazową. Przynajmniej kilkunastu inwestorów w Polsce przygotowuje na różnym etapie zaawansowania projekty biogazowe.
Droga od projektu do budowy
Z praktyki autora artykułu wynika, iż inwestorzy często kierują się obiegowymi opiniami dotyczącymi biogazu i popełniają błędy, które powodują niepotrzebne ponoszenie kosztów, gdyż koncepcja projektu od samego początku jest nierealizowalna z powodów technicznych, prawnych lub ekonomicznych.
Procedurę przygotowania projektu można podzielić na następujące, zasadnicze etapy:
  • zarys projektu
  • studium przedrealizacyjne/analiza opłacalności
  • uzyskanie warunków zabudowy
  • uzyskanie decyzji środowiskowej
  • proces przygotowywania projektu budowlanego
  • uzyskanie pozwolenia na budowę
Oczywiście powyższą procedurę można rozpisać na poszczególne czynności w ramach etapów, niektóre z nich wykonywane są w dłuższej jednostce czasu i nie zamykają się w ramach czasowych określonego etapu. Pominięte zostały również aspekty związane z organizacją finansowania projektu oraz negocjacjami w zakresie zakupu technologii.
Potencjalny inwestor powinien w pierwszym etapie wykonać zarys projektu biogazowego. Zalecane jest stworzenie wewnętrznego dokumentu, w którym zostaną określone i wstępnie zweryfikowane następujące podstawowe parametry przedsięwzięcia: wybór nieruchomości, która z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego może być przeznaczona pod budowę i umożliwia wybudowanie biogazowni ze względu na wymagania technologii oraz ekonomiczne, zaplecze surowcowe, możliwości przyłączenia do sieci energetycznej, możliwości sprzedaży ciepła, a także możliwości zagospodarowania płynu pofermentacyjnego.
Zasadniczym celem etapu przedrealizacyjnego (pre-feasibility) jest przygotowanie ostatecznej wersji projektu. Powinny być w nim określone wszystkie uwarunkowania projektu biogazowego, ze szczegółowym uwzględnieniem aspektów surowcowych, technicznych, ekologicznych, ekonomiczno-finansowych. Należy tutaj podkreślić, iż inwestor nie musi podejmować ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru technologii, ale winien dokonać wstępnego wyboru z określeniem składu surowca organicznego. Pozwoli mu to na złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z podaniem parametrów brzegowych na tyle bezpiecznych, że nie będzie konieczności składania nowego wniosku lub wniosku o zmianę warunków zawartych w decyzji.
Wniosek ten powinien być poprzedzony dokonaniem wstępnego wyboru technologii, co pozwoli inwestorowi na określenie podstawowych parametrów planowanej inwestycji, a w szczególności podstawowych elementów technologicznych: komór fermentacyjnych, pofermentacyjnych, lagun, budynku siłowni, zbiorników magazynujących surowiec organiczny.
Składając wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, inwestor musi dołączyć m.in. opracowanie zawierające charakterystykę przedsięwzięcia. Zalecane jest obszerne opisanie założeń planowanej inwestycji oraz technicznych parametrów.

Tabela. Zestawienie najważniejszych pozwoleń i uzgodnień do etapu pozwolenia na budowę

Technologia biogazowni rolniczych jest na absolutnie początkowym etapie rozwoju i w związku z tym budzi jeszcze wiele obaw w społecznościach lokalnych. Wyczerpująca informacja zdecydowanie pomaga przyśpieszyć proces wydawania decyzji administracyjnej.
Po uzyskaniu warunków zabudowy inwestor powinien złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska instalacje biogazowe wymagają sporządzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko (ROŚ). Raport w przypadku biogazowni powinien w szczególności wyczerpująco przedstawić zagadnienia określone w postanowieniu wydanym przez wójta gminy, stwierdzającym potrzebę wykonania Raportu. Inwestor i dostawca technologii/firma projektowa musi ściśle współpracować z firmą wykonującą Raport na etapie jego wykonywania. Pozwala to na uniknięcie zapisów, które są co prawda zgodne z literaturowymi danymi dotyczącymi technologii, ale mogą się różnić od szczegółowych rozwiązań zastosowanych w tym konkretnym obiekcie. Nawet drobne różnice mogą mieć istotne znaczenie na etapie uzgodnień administracyjnych i konsultacji społecznych.
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych składa się do urzędu gminy właściwego dla miejsca lokalizacji. Organem wydającym decyzję jest wójt gminy, który zwraca się do starosty z zapytaniem o wyrażenie opinii w sprawie konieczności wykonania Raportu. Starostwo Powiatowe określa konieczność i zakres Raportu. W przypadku zastosowania odpadów organicznych pochodzenia zwierzęcego należy zasięgnąć również opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Po jej uzyskaniu wójt wydaje postanowienie o konieczności i zakresie ROŚ.

Najważniejsze pozwolenia i wnioski
Przed rozpoczęciem inwestycji warto przeanalizować ścieżkę wymaganych pozwoleń i decyzji. Ułatwi to uzyskanie końcowego efektu, jakim jest pozwolenie na budowę. Zestawienie najważniejszych pozwoleń i uzgodnień przedstawiono w tabeli. Wymienione w niej ustalenia i decyzje są niezbędne do wykonania projektu budowlanego i złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. W praktyce uzgodnienia dotyczące projektu budowlanego wykonywane są przez firmę projektową.

Autor: Mariusz Kostrzewa
ZENERIS, Poznań

tekst pochodzi z Czysta Energia 9/2007 strona 57.
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe