Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
CIEKAWOSTKI
 

Jak gminy mogą opodatkować elektrownie wiatrowe

Autor: Redakcja (redakcja@agroenergetyka.pl), Źródło: Gazeta Prawna, cire.pl
Data: 2008-12-26
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają jako budowle jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych. Podatek naliczony jest nie od całkowitej wartości urządzenia, lecz jedynie od części stanowiącej ułamek jej wartości.

PROBLEM: W myśl przepisów w farmach wiatrowych budowlami, od których inwestorzy odprowadzają podatek do samorządów, są tylko fundamenty i linie kablowe. Siłownie wiatrowe wraz z instalacjami stanowią budowlę techniczno-użytkową, spełniającą funkcję elektrowni. Czy można przyjąć, że taką funkcję spełniają jakieś wybrane elementy? Zgodnie ze standardami UE cała siłownia wiatrowa wraz z fundamentem stanowi maszynę energetyczną, a nie budowlę.

MF INFORMUJE: Pojęcie budowli zostało zdefiniowane w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.), na podstawie którego budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Posługując definicją budowli określoną w art. 3 prawa budowlanego, w szczególności wyliczonymi przykładami budowli, wskazać należy, że za budowle uważa się części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń). Wynika z tego, że ustawa Prawo budowlane wprost uznaje elektrownie wiatrowe za urządzenia techniczne, jednak za budowle uznaje jedynie ich część budowlaną, tj. fundament i maszt. Pozostała część, w szczególności gondola, wirniki i urządzenia przetwarzające energię w prąd elektryczny, stanowi pozostałą część urządzenia technicznego. Z kolei urządzenie budowlane to urządzenie techniczne, związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Odnosząc to do analizowanego zagadnienia, ustalić należy, czy część technologiczna wraz z instalacjami wpisuje się w definicję urządzenia budowlanego. Dla uznania części technologicznej elektrowni wiatrowej za urządzenie budowlane niezbędne jest, aby umożliwiała ona użytkowanie części budowlanej elektrowni wiatrowej (fundamentów, filaru) zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie budzi wątpliwości, iż część prądotwórcza nie została osadzona na maszcie w celu umożliwienia jego użytkowania, lecz wręcz odwrotnie. Istnienie filarów nie ma celu innego niż, ze względów technicznych, umożliwienie funkcjonowania umieszczonych na nich siłowni. W tym stanie rzeczy brak jest zależności wskazanej w definicji urządzenia budowlanego w postaci niezbędności jego istnienia dla możliwości użytkowania związanej z nim części budowlanej zgodnie z jej przeznaczeniem. Część prądotwórcza nie stanowi zatem urządzenia budowlanego w rozumieniu powołanej definicji.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają jako budowle jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych. Należy jednak zauważyć, że tak określony przedmiot opodatkowania jest korzystny dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej z farm wiatrowych. Podatek naliczony jest bowiem nie od całkowitej wartości urządzenia, lecz jedynie od części stanowiącej ułamek jej wartości, co stanowi relatywnie niewysoki ciężar ekonomiczny dla przedsiębiorców, a w konsekwencji może wpływać pozytywnie na rozwój energetyki odnawialnej w Polsce. Wyżej przedstawione stanowisko w kwestii uznawania za budowlę jedynie części budowlanej elektrowni wiatrowej zostało uzgodnione z ministrem infrastruktury (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 4938).
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe