Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
DOTACJE UE
 

Innowacja kluczem do sukcesu

Autor: Redakcja (redakcja@agroenergetyka.pl), Źródło: Elżbieta Musialik
Data: 2009-01-20
Fundusze Europejskie na rozwój firm w ramach budżetu 2007-2013
Ruszyły pierwsze konkursy, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o unijne wsparcie na inwestycje. Pomimo, że funduszy europejskich w ramach bieżącego okresu budżetowego jest znacznie więcej niż w latach 2004-2006, gdyż około 67 miliardów euro w porównaniu do 13 miliardów w poprzednim okresie, to większe są również oczekiwania względem potencjalnych beneficjentów. Większe szanse na dofinansowanie mają te przedsięwzięcia które wiążą się z budowaniem przewagi konkurencyjnej, w szczególności związanej z innowacyjnością.

Innowacyjna firma
Terminem, który spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy startującemu w konkursie o dotacje UE jest właśnie innowacyjność. Wiele firm ma kłopot z właściwym jej zdefiniowaniem. Nie każda bowiem inwestycja polegająca np. na zakupie sprzętu, urządzeń wyposażeniu czy też na modernizacji pomieszczeń albo uruchomieniu nowego oddziału firmy można ująć w projekcie innowacyjnym. Aby przedsięwzięcie wkomponowało się w główny cel danego programu, priorytetu czy działania musi wiązać się z wprowadzeniem do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacyjności jest zatem wdrożenie do praktyki gospodarczej nowości w jak najszerszej skali (przedsiębiorstwa, regionu, kraju, globu) Chodzi nie tylko o novum w sensie produktu czy technologii, choć te są najczęściej spotykane w projektach rozwojowych firm, ale również o nowości w funkcjonowaniu i organizacji firmy oraz w zakresie działań marketingowych.. Innowacyjność przedsięwzięcia jest przepustką do ubiegania się o wsparcie z funduszy europejskich.

Apetyty na dotacje
Przedsiębiorcy mają możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój swojej działalności w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. A jest o co powalczyć, gdyż na ten cel przeznaczono ogółem w skali kraju ponad 3 mld euro. Dodatkowo wprowadzenie systemu alokacji rocznych gwarantuje, iż do końca 2013 roku firmy będą mogły składać wnioski na dofinansowanie inwestycji. A apetyty przedsiębiorców na dotacje są duże. Oczekiwania rozbudziły pierwsze unijne pieniądze w ramach funduszy przedakcesyjnych, a potem już funduszy strukturalnych.

Regionalne Programy Operacyjne adresowane są do firm realizujących inwestycje o niższym poziomie innowacyjności, czyli w oparciu o rozwiązania, które funkcjonują w Polsce dłużej niż 3 lata czy też na mniejszą skalę. Szanse na dofinansowanie mają projekty polegające na rozbudowie przedsiębiorstwa, zakupie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjnej przedsiębiorstwa. Na unijne wsparcie kwalifikują się także działania modernizacyjne prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, a także dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. Dofinansowaniem można objąć także dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP i ochrony środowiska.

Poziom dofinansowania przedsięwzięć zgodny jest z zasadami intensywności pomocy publicznej. Zarówno zakres jak i typy projektów inwestycyjnych różne są dla przedsiębiorców w poszczególnych województwach i uzależnione są od indywidualnie określonych dla danego województwa celów, priorytetów i działań. Oznacza to, iż firmy mogą liczyć na różny poziom i wysokość unijnego wsparcia. Decyzje o maksymalnej wysokości wsparcia dla firm pozostawiono w gestii zarządów województw, dlatego też część polskich przedsiębiorstw może jednorazowo ubiegać się o dotację do kwoty 8 mln zł, a część jedynie o kilkaset tysięcy złotych.

Duże innowacje z Innowacyjnej Gospodarki
Dla firm realizujących inwestycje o wysokim poziomie innowacyjności, czyli wdrażające technologie, które funkcjonują na świecie nie dłużej niż 3 lata przygotowany został największy program operacyjny Innowacyjna Gospodarka z alokacją blisko 4 mld euro. Na dofinansowanie na poziomie od 30 do 60% mogą liczyć projekty inwestycyjne o wartości od 8 mln do 160 mln złotych w zakresie zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach. Ponadto przedsięwzięcia inwestycyjne o dużym znaczeniu dla gospodarki w sektorze produkcyjnym i usługowym o wartości powyżej 160 mln zł i kreujące nowe miejsca pracy dla minimum 400 osób (działalność produkcyjna) bądź dla 200 osób (działalność usługowa). Sfinansować można również wdrożenie wyników prac B+R dofinansowanych w ramach 1. osi priorytetowej (badań stosowanych i prac rozwojowych : badania przemysłowe i przedkonkurencyjne), a także wdrożenie technologii innowacyjnych (własnych lub nabytych), uruchomienie produkcji nowych lub ulepszonych wyrobów w oparciu o wdrożoną technologię – dofinansowanie do spłaty kredytu za pomocą "premii technologicznej" do kwoty 1 mln euro.

Ponadto przedsiębiorcy w ramach tego programu mogą starać się o wsparcie na inwestycje w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz na wdrażanie elektronicznego biznesu w ramach Priorytetu VIII "Społeczeństwo informatyczne - zwiększenie innowacyjności gospodarki". Małe i średnie firmy mogą uzyskać dotację między innymi na świadczenie usług drogą elektroniczną i wytworzenie produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług (dotacje do 200 tys zł), tworzenie wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej (dotacje do 2 mln zł).

Konkursy co rok
Ogólne zasady ubiegania się o unijne dofinansowanie nie uległy zmianie. Dotacje UE w praktyce są refundacją poniesionych wydatków inwestycyjnych. Każdy nabór projektów jest konkursem, w którym szanse na wygraną w postaci dofinansowania mają te firmy, które najlepiej się do niego przygotują. Chodzi nie tylko o dobry pomysł, ale o wpisaniu go w główny cel danego programu operacyjnego, priorytetu czy działania.
Roczne alokacje środków gwarantują, iż konkursy będą powtarzane cyklicznie aż do 2013 r. Jest to doskonały sposób na sfinansowanie zaplanowanych wydatków inwestycyjnych przy udziale europejskich funduszy z podziałem na etapy. Raz wygrana dotacja zwiększa szanse pozyskania kolejnych środków w następnym konkursie. Doświadczenie w wykorzystaniu unijnych pieniędzy jest bowiem "punktowane" i mile widziane. Jeśli do tego zaplanowana inwestycja będzie spełniać wymogi innowacyjności, będzie wiązać z nowymi miejscami pracy, ekologią, poprawą warunków bhp, a zakupiony sprzęt i aparatura nowoczesna i energooszczędna – rosną szanse na sukces czyli wygrany wniosek o dotację.

Elżbieta Musialik
Autorka jest ekspertem ds. pozyskiwania dotacji UE; Katowice
tel. 606-75-31-05
e-mail: europomoc@vp.pl
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe