Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
DOTACJE UE
 

Możliwości pozyskania dofinansowania przedsięwzięć w obszarze gospodarki odpadami cz.1

Autor: Redakcja (redakcja@agroenergetyka.pl), Źródło: Management & Consulting Group Sp. z o. o.
Data: 2009-06-28
Cześć 1. Najważniejsze regulacje w zakresie gospodarki odpadami

Z wejściem Polski do UE pojawiły się nowe możliwości dofinansowania przedsięwzięć zarówno prywatnych, jak i pożytku publicznego. O dofinansowanie mogą się ubiegać różnorodne podmioty gospodarki krajowej, w tym przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, czy wybrane instytucje jak np. Lasy Państwowe, Straż Pożarna. Wsparcie udzielane jest na bardzo szerokie i zróżnicowane spektrum przedsięwzięć: od projektów miękkich, przez inwestycje drobnych podmiotów, po potężne inwestycje infrastrukturalne. Wraz z rosnącym zainteresowaniem dotacjami z funduszy unijnych pomija się często możliwości płynące z programów i środków krajowych, które również mogą być potencjalnym źródłem wsparcia. Niniejszym przedstawiamy Państwu cykl artykułów nt. możliwości dofinansowania ze środków publicznych przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami. W ramach wstępu do zagadnienia przedstawiamy Państwu najważniejsze regulacje w zakresie gospodarki odpadami na poziomie Unii Europejskiej oraz prawa polskiego.

Przepisy unijne

Dyrektywa

Zakres regulacji

Dyrektywa Rady Europy 75/442/EWG w sprawie odpadów i zmieniająca ją 91/156/EWG

- zobowiązania dla państw członkowskich w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i zmniejszania szkodliwości,

- przeniesienie nadzoru nad gospodarką odpadami ze szczebla lokalnego na krajowy,

- hierarchia postępowania z odpadami i zasada "zanieczyszczający płaci",

- obowiązki dla samorządów w zakresie przygotowania planów gospodarki odpadami

Dyrektywa Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych

- zdefiniowanie głównych rodzajów odpadów niebezpiecznych,

- określenie zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi

Dyrektywa Rady 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne

- wprowadzenie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów zawierających rtęć, kadm czy ołów

Dyrektywa PE i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

- określenie strategii UE w zakresie odpadów opakowaniowych: od zapobiegania do unieszkodliwiania

Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów

- zobowiązanie do podjęcia działań ograniczających ilość składowanych odpadów, szczególnie biodegradowalnych

Dyrektywa PE i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji

- wprowadzenie zbiórki pojazdów na koszt producenta,

- zobligowanie państw członkowskich do tworzenia systemów bezpłatnej zbiórki wraków i używanych części pojazdów

Dyrektywa PE i Rady 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów

- identyfikacja spalarni jako głównego zanieczyszczenia atmosfery,

- zaostrzenie wartości granicznych podczas spalania odpadów

Dyrektywa PE i Rady 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE)

- zobowiązanie państw członkowskich do ścisłego nadzoru nad postępowaniem z odpadami zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznegoUnijne wytyczne odzwierciedlone są w polskim ustawodawstwie w ustawach oraz bardzo licznych rozporządzeniach.

Przepisy polskie
Pierwsze regulacje w zakresie gospodarki odpadami zostały zawarte w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Tego samego dnia przyjęta została bardziej szczegółowa ustawa o odpadach. 11 maja 2001 roku przyjęto dwie kolejne ustawy. Pierwsza z nich reguluje kwestie obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz kwestie związane z opłatami produktową i depozytową. Druga ustawa dotyczy opakowań i odpadów opakowaniowych. Kolejne ustawy szczegółowe zostały przyjęte w 2005 roku. 20 stycznia 2005 roku przyjęto ustawę o recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a 29 lipca – ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ponadto obowiązują liczne regulacje (ustawy i rozporządzenia) dotyczące na ogół konkretnego rodzaju odpadów – sposobu postępowania z danymi odpadami, różnorodnych opłat, wymaganych zezwoleń, czy sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami (szczególnie – niebezpiecznymi). Niezwykle istotne jest, aby na bieżąco monitorować zmiany w przepisach, które związane są konkretnie z naszą działalnością i planowaną inwestycją.

W kolejnej części cyklu przedstawione zostaną możliwości, jakie w ramach wsparcia projektów z zakresu gospodarki odpadami oferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie.

Autor artykułu:
Daria Kowalewska
Konsultant

Management & Consulting Group Sp. z o. o.
ul. Popularna 4/6, 02-473 Warszawa
tel.: +48 (22) 498 40 60, faks: +48 (22) 425 33 33
www: www.mcgroup.eu
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe