Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
DOTACJE UE
 

Preferencyjne finansowanie ze środków NFOŚiGW cz.2

Autor: Redakcja (redakcja@agroenergetyka.pl), Źródło: Management & Consulting Group Sp. z o. o.
Data: 2009-07-25
W pierwszej części cyklu nt. możliwości dofinansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami przedstawione zostały najważniejsze regulacje wspólnotowe możliwość krajowe. Przestrzeganie odpowiednich dyrektyw bądź ustaw i rozporządzeń jest niezbędne dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie gospodarki odpadami. Bardzo często regulacje nakładają rygorystyczne obowiązki na różne podmioty gospodarki narodowej. Naprzeciw temu wychodzi między innymi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przygotował on na lata 2009–2011 szereg programów (dotacji możliwość/lub pożyczek preferencyjnych, dopłat do kredytów), które mają wesprzeć przedsiębiorstwa i jednostki sektora publicznego w wypełnianiu zapisów prawa wspólnotowego i polskiego. Jednocześnie celem tych programów jest minimalizacja szkód wyrządzanych środowisku naturalnemu.

Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można wnioskować o dotacje oraz pożyczki preferencyjne lub dopłaty do odsetek kredytów komercyjnych.

W 2009 roku NFOŚiGW będzie wspierał następujące rodzaje inwestycji w zakresie gospodarki odpadami:
1. Program dla przedsięwzięć w zakresie redukcji ilości składowanych odpadów poprzez uzupełnianie i rozbudowę systemów służących ich zagospodarowaniu.
2. Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów obowiązującego prawa.
3. Program dla przedsięwzięć w zakresie likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin.
4. Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania i unieszkodliwiania PCB i PCT.
5. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
6. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach.
7. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach.
8. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania substancjami kontrolowanymi oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach.
9. Program dla przedsięwzięć związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów.
10. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, w tym niebezpiecznymi odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.
11. Program dla przedsięwzięć związanych z realizacją rządowego "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest".
12. Program dla przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych.

Aby ubiegać się o dofinansowanie z NFOŚiGW należy złożyć odpowiedni wniosek z załącznikami. Do tej pory uruchomiono 6 z powyższych programów, tj. programy nr 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10.

Nabory mają charakter ciągły, tzn. że wniosek może być złożony w dowolnym momencie. W niektórych programach określono daty przyjmowania wniosków. Wniosku, które wpłyną w jednym okresie będą rozpatrywane razem. Programy mogą zostać zamknięte wcześniej, niż pierwotnie zaplanowano, w sytuacji, gdy cała planowana alokacja zostanie wykorzystana. W poniższej tabeli przedstawione zostały główne warunki uruchomionych programów.
W przypadku pożyczek preferencyjnych istnieje możliwość wystąpienia z wniosku o umorzenia części pożyczki. Możliwość i warunki umorzenia są każdorazowo określane w ramach konkretnego programu.

Informacje na temat formy finansowania w ramach programów, beneficjentów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie, terminów i charakteru naborów oraz rodzajów przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia przedstawiono w poniższym zestawieniu.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.nfosigw.gov.pl.

Program

Forma finansowania

Beneficjenci

Nabory

Rodzaje przedsięwzięć

Program 1

Część 1

Redukcja ilości składowanych odpadów poprzez uzupełnianie i rozbudowę

systemów służących ich zagospodarowaniu

Oprocentowana pożyczka

- jst,

- przedsiębiorcy

Nabór ciągły 2009 – 2011

Budowa nowych oraz modernizacja i rozbudowa istniejących instalacji:

- umożliwiających przygotowanie odpadów komunalnych do procesu odzysku, w tym recyklingu,

- odzysku, w tym recyklingu odpadów komunalnych,

- termicznego przekształcania odpadów komunalnych, z odzyskiem energii,

unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie,

wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów komunalnych

Program 1

Część 2

Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne

Oprocentowana pożyczka

przedsiębiorcy

Nabór ciągły 2009 – 2011

Budowa nowych oraz modernizacja i rozbudowa istniejących instalacji w celu zmniejszenia

ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne.

Program 2

- Oprocentowana pożyczka

- Dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych

jst, związki jst oraz spółki prawa handlowego, w których co najmniej 51% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego

15.04.2009

30.06.2009

31.07.2009

30.11.2009

31.03.2010

Projekty dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne

i obojętne, niespełniających wymogów przepisów prawa lub negatywnie oddziaływujących na

środowisko, dla których została wydana decyzja o ich zamknięciu określająca datę

zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na nie później niż do dnia

31 grudnia 2009 r.

Program 3

Dotacja

jst, związki jst, jednostki budżetowe, podmioty wykonujące zadania własne jst oraz podmioty działające w imieniu Skarbu Państwa

30.04.2009

30.10.2009

31.03.2010

Realizacja do 31.12.2010

Przedsięwzięcia mieszczące się w celach, określonych w ust. 1 dotyczące:

- unieszkodliwiania odpadów przeterminowanych środków ochrony roślin i ich opakowań,

wydobytych z mogilników,

- unieszkodliwiania gruzu z likwidowanych mogilników,

- unieszkodliwiania zanieczyszczonego gruntu,

- rekultywacji powierzchni terenu zdegradowanego w skutek oddziaływania mogilnika lub

likwidacji mogilnika

Program 5 – część 1

Dofinansowanie zbiórki oraz demontażu pojazdów wycofanych

z eksploatacji

Dotacja

- przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów,

- gminy, które dokonały zbiórki porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji

31.03.2009

31.03.2010

31.03.2011

- zbieranie i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- odzysk i recykling odpadów

powstałych w wyniku demontażu pojazdów

Program 5 – część 2

Dofinansowanie działań inwest. w zakresie zbierania i demontażu

pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gosp. odpadami powstałymi

w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Oprocentowana pożyczka

- przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów, punkt

zbierania pojazdów,

- przedsiębiorcy prowadzący strzępiarkę lub inną instalację odzysku

lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Nabór ciągły

Do 31.12.2011

- modernizacja i rozbudowa stacji demontażu pojazdów oraz punktów zbierania pojazdów.

- rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania, odzysku lub recyklingu odpadów

pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, - zakup i instalacja strzępiarki

Program 7 – część 1

Optymalizacja systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych

i poużytkowych poprzez działania demonstracyjno – edukacyjne

i monitoring.

- Dotacja

- Oprocentowana pożyczka

podmioty podejmujące działania i przedsięwzięcia, na

które mogą zostać przeznaczone środki pochodzące z opłat produktowych

Nabór ciągły Do 2010 r.

- przedsięwzięcia inwestycyjne:

Budowa demonstracyjno - edukacyjnych centrów selektywnego zbierania odpadów

opakowaniowych i poużytkowych powstałych z baterii i akumulatorów małogabarytowych,

- przedsięwzięcia nieinwestycyjne:

Aktualizacja założeń dla rozwoju systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych

i poużytkowych wymienionych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do ustawy o opłacie produktowej, w oparciu o monitoring i krytyczną analizę porównawczą istniejących

rozwiązań w kraju i innych państwach UE, wykonane na zamówienie administracji

centralnej, zgodnie z ich właściwością

Program 7 – część2

Rozbudowa systemu instalacji odzysku i recyklingu odpadów

opakowaniowych i poużytkowych.

- Dotacja

- Oprocentowana pożyczka

podmioty podejmujące działania i przedsięwzięcia, na

które mogą zostać przeznaczone środki pochodzące z opłat produktowych

Nabór ciągły Do 2010 r.

- budowa nowych oraz modernizacja i rozbudowa istniejących instalacji odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych, powstałych z produktów wymienionych w załącznikach 1,2,3 do ustawy o opłacie produktowej,

- zakup urządzeń wraz z infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów

poużytkowych,

- budowa instalacji o charakterze pilotażowym, wdrażających postęp techniczny i nowe

technologie,

- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów

opakowaniowych i poużytkowych, powstałych z produktów wymienionych w załączniku

nr 1, 2 i 3 w poz. 3 oraz w zakresie selektywnego zbierania i regeneracji odpadów

poużytkowych powstałych z produktów wymienionych w załączniku nr 3 w poz.1 do

ustawy o opłacie produktowej.

Program 9

Dotacja

Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz pozostałe organy administracji publicznej wykonujące obowiązki RP związane z kontrola i nadzorem nad

międzynarodowym przemieszczaniem odpadów

Nabór ciągły

Do 31.12.2011

- gospodarowanie odpadami pochodzącymi z nielegalnego obrotu odpadami, w tym

załadunek, transport oraz unieszkodliwienie odpadów,

- zakup specjalistycznych urządzeń diagnostycznych dla jednostek kontrolnych,

- wyposażenie jednostek kontrolnych w sprzęt komputerowy,

- opracowanie i zakup oprogramowania komputerowego służącego kontroli przemieszczania odpadów,

- organizacja szkoleń z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów

Program 10

Dotacja

- jst,

- podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa

Nabór ciągły 2009 – 2011

Projekty inwestycyjne dotyczące unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz rekultywacji

skażonego gruntu, likwidujące zagrożenie dla środowiska naturalnego o zasięgu regionalnym

lub ponadregionalnym, które uzyskają rekomendacje GIOS, jako stwarzające szczególne

zagrożenie dla środowiska.Poza programami realizowanymi ze środków krajowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odpowiada za realizację kilku programów objętych dofinansowaniem unijnym. W kolejnych częściach cyklu przedstawimy Państwu możliwości dofinansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami z programów krajowych i regionalnych współfinansowanych ze środków UE.

Autor artykułu:
Daria Kowalewska
Konsultant

Management & Consulting Group Sp. z o. o.
ul. Popularna 4/6, 02-473 Warszawa
tel.: +48 (22) 498 40 60, faks: +48 (22) 425 33 33
www: www.mcgroup.eu
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe