Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
DOTACJE UE
 

Możliwości pozyskania dofinansowania przedsięwzięć w obszarze gospodarki odpadami – cześć 3

Autor: Rembowski Łukasz (redakcja@agroenergetyka.pl), Źródło: Management & Consulting Group Sp. z o. o.
Data: 2009-08-06
W perspektywie finansowej 2007 – 2013 możliwe jest pozyskanie dofinansowania inwestycji w obszarze odpadów i recykling z różnych źródeł. Adekwatność źródła finansowania zależy od zasięgu inwestycji, formy prawnej wnioskodawcy, czy rodzaju odpadów. Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcia, w których problem odpadów może się pojawić na różnym etapie. W pierwsze kolejności preferowane jest wdrażanie technologii bezodpadowych do procesu produkcji. W następnej kolejności technologii zmierzających do redukcji ilości wytwarzanych odpadów, bądź ich powtórnego wykorzystania. Osobne działania skierowane są na unieszkodliwianie odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych, czy likwidowanie wysypisk śmieci i mogilników.

Przedsiębiorcy działający w branży związanej z gospodarką odpadami mogą uzyskać dofinansowanie przede wszystkim z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Bezpośrednie dofinansowanie działalności w zakresie gospodarki odpadami możliwe jest dla przedsiębiorców z dwóch działań w ramach priorytetu IV. Na wstępie należy jednak od razu zaznaczyć, że pula środków dostępne na lata 2007–2013 jest praktycznie na wyczerpaniu. Ewentualne ogłoszenia kolejnych rund uzależnione jest od rozdysponowania środków w ramach zakończonej 30 lipca b.r. II rundy konkursów dla działań 4.2-4.4 i 4.6. Nie mniej jednak przedstawiamy Państwu poniżej krótką charakterystykę wybranych działań.

Pierwsze działanie – 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami odpadami w przedsiębiorstwach – z pewnością mogło zainteresować przedsiębiorców, którzy planują budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji bądź urządzeń przemysłowych. Jego celem jest racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami, w tym zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne oraz zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów. Ze wsparcia w ramach działania mogą skorzystać zarówno przedsiębiorstwa z sektora MSP, jak i duże firmy. W działaniu tym występuje pomoc publiczna, w związku z czym należy mieć na uwadze stosowne regulacje. W zależności od charakteru inwestycji można mieć do czynienia z pomocą regionalną (Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska, DzU nr 246, poz. 1795 ze zm.), lub horyzontalną (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców, DzU nr 61, poz. 385 ze zm.). W zależności od rodzaju pomocy w odmienny sposób oblicza się wysokość kosztów kwalifikowanych. To w stosunku do nich liczy się wartość możliwej do uzyskania dotacji, przy czym w opisywanym działaniu może to być maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 20 mln zł.
Typowym działaniem skierowanym do "recyklerów" jest 4.6, które wspiera przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne. Jego celem to wzrost udziału odpadów innych niż komunalne podlegających odzyskowi i prawidłowemu unieszkodliwianiu. Należy podkreślić, że preferencją objęte są te odpady, dla których obowiązują limity odzysku lub recyklingu (opakowania i odpady opakowaniowe, baterie i akumulatory, oleje przepracowane, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy wyładowcze, pojazdy wycofane z eksploatacji). W tym działaniu występuje tylko pomoc regionalna. Podobnie do działania 4.2 maksymalna wartość pomocy wynosi 30% kosztów, ale nie więcej niż 20 mln zł.
Warto podkreślić, że w działaniach związanych z ochroną środowiska praktycznie najważniejszy jest efekt ekologiczny, osiągnięty dzięki realizacji inwestycji. Należy więc mieć na uwadze, iż wypełnienie zadeklarowanego efektu będzie skrupulatnie weryfikowane po zakończeniu projektu. W przypadku działań priorytetu IV PO IiŚ instytucją wdrażającą, a następnie monitorującą i kontrolującą wypełnienie założeń projektu, jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W przypadku przedsiębiorców, którzy planują wdrożyć bezodpadową technologię produkcji w swoim zakładzie jako element większego projektu, mogą również starać się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W tym przypadku liczyć się jednak będzie przede wszystkim innowacyjny charakter przedsięwzięcia, a za działania mające pozytywny wpływ na ochronę środowiska można uzyskać dodatkowe punkty przy ocenie merytorycznej wniosku.

Beneficjenci tacy jak jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, czy podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego mogły skorzystać ze wsparcia w ramach osi II PO IiŚ. Przy czym w działaniu 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych na chwilę obecną wyczerpana została alokacja na okres 2007–2013. Zmiany tej sytuacji są teoretycznie możliwe poprzez realokację środków między działaniami. Aktualne informacje są dostępne na stronie www.nfosigw.pl, bądź na stronach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w przypadku inwestycji poniżej 25 mln EUR). Dodatkowe informacje można również znaleźć na stronie Centrum Informacji o Środowisku: www.ekoportal.pl.

Na zakończenie cyklu przedstawimy jeszcze Państwu w najbliższym czasie możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami dostępne w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Autor artykułu:
Daria Kowalewska
Konsultant

Management & Consulting Group Sp. z o. o.
ul. Popularna 4/6, 02-473 Warszawa
tel.: +48 (22) 498 40 60, faks: +48 (22) 425 33 33
www: www.mcgroup.eu
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe