Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
TARGI
 

Konferencja Krajowej Izby Biopaliw - 24 września 2009

Data: 2009-09-16
23 kwietnia 2009r. podpisana została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
Kwestiami, które budziły najwięcej emocji podczas prac na kształtem dyrektywy dotyczącym biopaliw i biopłynów były przede wszystkim kwestie wysokości poziomu obowiązkowego udziału energii odnawialnej w transporcie ustalonego do 2020r. oraz limity redukcji emisji najważniejszych gazów cieplarnianych ustalone dla instalacji produkujących biokomponenty.
Zarówno limity jak i poziom minimalnego udziału biokomponentów w paliwach ogółem były przedmiotem żarliwej dyskusji poszczególnych krajów członkowskich, które charakteryzuje odmienna wizja rozwoju rynku energii odnawialnych.
Niewątpliwie ustalenia zawarte w Dyrektywie ustanowią trwałe ramy rozwoju tego sektora na kolejne dziesięciolecia.
Dokument określony niekiedy mianem pakietu klimatycznego 3x20 zakłada, że: - od 2020 r. 20% energii w UE ma pochodzić z odnawialnych źródeł;
- emisja gazów cieplarnianych ma zostać zredukowana o 20% (w stosunku do poziomów z 1990 roku);
- zużycie energii z odnawialnych źródeł ma wzrosnąć do 20% w 2020 r.
Jeżeli zaś chodzi bezpośrednio o kwestie biopaliw uzgodniono, iż w 2020r. poziom zużycia biokomponentów w paliwach winien wynieść minimum 10% natomiast limity redukcji emisji CO2 ustalono na poziomie 35% od 2010r. (z odpowiednimi okresami przejściowymi) zaś w 2017r. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych miałoby wynieść co najmniej 50% - a od 1 stycznia 2018r. - 60% (dla instalacji powstałych po 1 stycznia 2017r.).
Planowane jest również wprowadzenie standardów środowiskowych dla surowców sprowadzanych spoza UE i służących do produkcji biokomponentów i biopaliw. Wykluczone w ten sposób mają być m.in. surowce, które powstały w wyniku osuszania bagien lub wycinania lasów deszczowych.
Proponuje się wreszcie wprowadzenie programu "Podwójny Bonus", którego celem jest promocja biopaliw produkowanych z surowców nieprzeznaczanych na cele spożywcze. Może się zatem okazać, iż zużycie biopaliw wyprodukowanych z odpadów lub celulozy może docelowo podwójnie rozliczyć cel wskaźnikowy. Taka zachęta ma promować rozwój i szerokie zużycie biopaliw II generacji.
Należy pamiętać, że wprowadzenie dyrektywy w życie to dopiero początek żmudnego procesu legislacyjnego zmierzającego do transponowania założeń tego dokumentu do prawodawstwa poszczególnych krajów członkowskich. Przepisy takie powinny wejść w życie przed upływem 18stu miesięcy od uchwalenia dyrektywy.
Kolejne miesiące b.r. będą zatem okresem wzmożonych prac przygotowawczych do opracowania (zapewne) nowej ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Konieczne jest bowiem pilne określenie przede wszystkim: wszystkich prawnych aspektów wprowadzenia dyrektywy w życie, określenie założeń do dokumentu zwanego Strategic Action Plan, opracowanie planu wykonawczego w zakresie ścieżek rozwoju wykorzystania (wszystkich rodzajów) OZE do roku 2020 czy wreszcie opracowanie mechanizmu wyliczania oceny cyklu życia (LCA) dla biokomponentów i biopaliw.
Obecnie ministerstwo gospodarki ogłosiło przetarg na opracowanie Action Plan - Planu wykonawczego dla ścieżek rozwoju odnawialnych źródeł energii do 2020r. Opracowana analiza ma przedstawić możliwie najlepszych oraz ekonomicznie najbardziej efektywnych rozwiązań dla rozwoju OZE uwzględniając docelowy udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej w Polsce na poziomie 15%.

Opracowany dokument ma za zadanie przedstawienie uzyskania wymaganego przez UE poziomu udziału OZE w rozbiciu na poszczególne sektory energii: elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz w transporcie.

Pracy jest zatem co niemiara i już wkrótce należy się spodziewać wzmożonej dyskusji - również na łamach prasy - co do ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań legislacyjnych.
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe