Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
BIOGAZ
 

Źródła finansowania biogazowni

Data: 2009-12-13
Formy dofinansowania zależą od rodzaju zadania oraz instytucji, która zajmuje się jego realizacją. Środki na finansowanie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii uzyskać można zarówno z funduszy Unii Europejskiej, jak i środków krajowych.
1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13. Stanowi jedno z wielu, a nie jedyne źródło dofinansowania. W ramach programu realizowane jest 15 priorytetów, w tym:

Oś priorytetowa IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – 1 403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z Funduszu Spójności);
Oś priorytetowa X. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii – 1 693,2 mln euro (w tym 974,3 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
Oś priorytetowa IX:
W ramach tej osi finansowane są w szczególności projekty:
- wytwarzające energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem,
- małe zakłady, które zaspokajają zapotrzebowanie lokalne na energię oraz ciepło,
- wykazujące co najmniej 30% ograniczenie strat energii w ramach projektu,
- wytwarzające energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, w szczególności biomasy oraz biogazu.

Dofinansowanie mogą uzyskać przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki administracji rządowej, państwowe szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia.
O pomoc mogą ubiegać się projekty o minimalnej wartości 10 mln PLN.
Maksymalna kwota dofinansowania to 40 mln PLN.

Oś priorytetowa X.
Wsparcie finansowe przeznaczone jest głównie dla przedsiębiorców, którzy produkują urządzenia do wytwarzania m.in. energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji przy wykorzystaniu wyłącznie biomasy.
(Ogłoszenia o planowanym naborze wniosków o dofinansowanie projektów z Osi Priorytetowej IX oraz X umieszczane są na stronie internetowej Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej (www.ipieo.pl).

2. Regionalne Programy Operacyjne.

RPO stworzone są odrębnie dla każdego województwa i w całości współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach programu realizowanych jest wiele priorytetów, które ustalane są indywidualnie dla województw. Większość programów operacyjnych zawiera priorytety, które dotyczą energii ze źródeł odnawialnych oraz budowy instalacji, które produkują jednocześnie energię oraz ciepło.

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

PROW ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich przy pomocy funduszy z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Współfinansowane mogą być z niego projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w miejscowościach o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 5 tys.
W PROW określone zostały priorytetowe kierunki wsparcia obszarów wiejskich. W ramach nich zdefiniowano 4 osie. Dzięki dwóm z nich można uzyskać pomoc w finansowaniu inwestycji jaką jest biogazownia.

Oś I. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego.
O wsparcie w ramach tej osi mogą ubiegać się osoby fizyczne, prawne lub spółki, które zajmują się produkcją oraz przetwórstwem produktów rolnych przeznaczonych na cele energetyczne. Pomoc jest udzielana poprzez refundację części kosztów kwalifikowanych inwestycji. Należą do nich zakup maszyn i urządzeń służących do uprawy, zbioru, magazynowania, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, które zostaną wykorzystane jako surowiec energetyczny lub substrat do produkcji materiałów energetycznych oraz inwestycje w urządzenia służące wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby produkcji rolnej w danym gospodarstwie.

Oś III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
W ramach Osi III wsparcie uzyskują gminy lub jednostki organizacyjne, które planują inwestycje mające służyć wykorzystaniu, wytwarzaniu lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Pomoc obejmuje zwrot części kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie prac budowlano – montażowych. Gmina może uzyskać maksymalnie 3 mln PLN, nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji.


Więcej na temat PROW:

Punkt Informacyjny
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. (0-22) 623-13-66, 623-14-76, 623-14-19
fax (22) 623-20-51
e-mail: K.Laskowska@minrol.gov.pl

4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Dofinansowanie z NFOŚ i GW przeznaczone jest na programy priorytetowe, które ustalane są corocznie. W roku 2009 do programów priorytetowych mogących znaleźć zastosowanie przy finansowaniu budowy i funkcjonowania biogazowni rolniczej należą:

  • Program współfinansowania przedsięwzięć w zakresie wysoko sprawnego wytwarzania i dystrybucji energii, termomodernizacji oraz energii ze źródeł odnawialnych, uzyskujących wsparcie ze środków Funduszu Spójności w ramach IX osi priorytetowej Działania 9.1, 9.2, 9.3 oraz 9.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  • Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysoko sprawnej kogeneracji – finansowany ze środków krajowych.
  • Program dla przedsięwzięć służących wdrażaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędność surowców naturalnych i energii pierwotnej – finansowany ze środków krajowych.

W NFOŚiGW stosowane są dwie podstawowe procedury wyboru przedsięwzięć do dofinansowania: nabór ciągły oraz konkurs.
Nabór ciągły jest stosowany, gdy oceniane przedsięwzięcia nie są porównywane między sobą. NFOŚiGW ogłasza na stronach internetowych (www.nfosigw.gov.pl) terminy, od których można składać wnioski o dofinansowanie. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego limitu środków.
Nabór wniosków o dofinansowanie w formie konkursu jest stosowany, gdy oceniane przedsięwzięcia są porównywane między sobą. W naborze konkursowym stosuje się sesyjność – okresowy nabór wniosków, w celu ich porównania – stworzenia listy rankingowej.

5. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ).

Bank Ochrony Środowiska wspiera ochronę środowiska głównie przez preferencyjne, bardzo nisko oprocentowane kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój biznesu, współpracę z instytucjami takimi jak NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Formy pomocy:

  • Kredyty pomostowe udzielane na pokrycie kwalifikowanych kosztów inwestycji refundowanych z Funduszy Unijnych,
  • Kredyty uzupełniające udzielane na pokrycie części kosztów, które nie zostaną zakwalifikowane do finansowania ze środków Unii Europejskiej,
  • Kredyty z dopłatami NFOŚiGW: kredyty udzielane są jeśli przedsięwzięcie zawarte jest wśród programów priorytetowych NFOŚiGW,
  • Kredyty z dopłatami WFOŚiGW: oferta kredytów jest zróżnicowana w zależności od województwa, w którym realizowana jest inwestycja, co spowodowane jest zróżnicowaniem Programów Priorytetowych dla poszczególnych województw,
  • Kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska.

Więcej informacji na stronie Banku Ochrony Środowiska.

 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe