Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
BIOGAZ
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data: 2009-12-29
Wsparcie w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii z OZE w miejscowościach o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.

Oś I

Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

Działanie: Modernizacja gospodarstw rolnych

Pomoc udzielania w ramach tego działania może dotyczyć inwestycji związanych z podjęciem lub modernizacją produkcji produktów rolnych żywnościowych lub nieżywnościowych, w tym produktów przeznaczonych na cele energetyczne.

Wsparcie może być przyznane na:

  • zakup maszyn i urządzeń służących do uprawy, zbioru, magazynowania, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, wykorzystywanych następnie jako surowiec energetyczny lub substrat wykorzystywany do produkcji materiałów energetycznych, w tym biopaliw
  • inwestycje w urządzenia służące wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby produkcji rolnej w danym gospodarstwie

Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej

Rodzaj wsparcia: refundacja części kosztów kwalifikowalnych operacji

Do realizacji mogą być przyjęte operacje, których wysokość kosztów kwalifikowalnych będzie wynosiła poniżej 20 000 PLN.

Maksymalna wysokość pomocy: w okresie realizacji PROW maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 300 000 PLN

Maksymalny poziom pomocy: 40 - 75 % kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą

Działanie: Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Wsparcie dla inwestycji:

  • w zakresie przetwórstwa wyłącznie produktów rolnych na artykuły spożywcze lub nieżywnościowe, w tym również produkty rolne wykorzystywane na cele energetyczne
  • w urządzenia służące wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych lub produktów odpadowych (biogaz) na potrzeby produkcji w danym zakładzie przetwórstwa rolnego

Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

  • posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych
  • działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro

Rodzaj wsparcia: refundacja części kosztów kwalifikowalnych projektu

Maksymalny poziom pomocy: 25 - 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą

-------------------------------------------

Oś III

Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Działanie obejmuje inwestycje służące wykorzystaniu, wytwarzaniu lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano - montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia.

Beneficjenci: gmina lub jednostka organizacyjna

Rodzaj wsparcia: Zwrot części kosztów kwalifikowalnych projektu

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych: 3 mln PLN

Poziom pomocy: maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji

 

Aktualne informacje dot. PROW  

 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe