Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
PUBLIKACJE
 

Dyplom: Biogazownie rolnicze na Dolnym Śląsku

Data: 2010-08-04
Autor: Bartłomiej Derski

Praca napisana w Katedrze Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod kierunkiem dr hab. Stanisława Czai, prof. UE w 2010 r.

Praca nakreśla perspektywy dla biogazowni rolniczych na Dolnym Śląsku w ujęciu:

1) przestrzennym: jest to pierwsza praca przedstawiająca mapę warunków dla funkcjonowania biogazowni rolniczych w regionie (syntetycznie ujmującą wiele determinant lokalizacyjnych),
2) prawnym: w pracy przeanalizowano pod kątem lokalizacji biogazowni rolniczych akty prawne i dokumenty strategiczne obowiązujące na Dolnym Śląsku,
3) społecznym: praca przedstawia wyniki badań nastawienia społeczności lokalnej przeprowadzonych w jednej z dolnośląskich gmin, gdzie najwcześniej powstać może biogazownia,
4) ekonomicznych: w pracy przeanalizowano opłacalność inwestycji z uwzględnieniem "kolorowych certyfikatów" a także wskazano na innowacyjną metodę wykorzystania kukurydzy na potrzeby biogazowni.

Fragment wstępu do pracy:

Niniejsza praca ukazać miała realne możliwości budowy biogazowni rolniczych w województwie dolnośląskim a nadto wskazać które gminy dysponują największym realnym potencjałem dla jego produkcji (rozdział 1). W efekcie powstała mapa warunków dla funkcjonowania biogazowni rolniczych, ujmująca syntetycznie wiele determinant lokalizacyjnych (zob. rozdz. Wnioski końcowe). Celem pracy było także nakreślenie ram prawnych dla tego typu przedsięwzięć ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych i lokalnych planów, strategii i programów dolnośląskich samorządów. Naświetlony w niej został lokalny "klimat" dla biogazowych projektów. Jako jeden z ważnych czynników inwestycji potraktowany został stosunek lokalnej społeczności do projektu. Dolnoślązaków w tym względzie reprezentowali mieszkańcy gminy Żórawina w powiecie wrocławskim, którzy jako pierwsi doczekać się mogą biogazowni rolniczej w swoim sąsiedztwie (rozdział 2). W końcu praca odpowiedzieć miała na pytanie czy takie inwestycje są ekonomicznie opłacalne. Ze względu na objętość pracy opłacalność potraktowana została w wąskim, finansowym ujęciu (rozdział 3).

W pracy posłużono się analizą danych statystycznych, uzupełniając je informacjami zebranymi od osób i organizacji zajmujących się zawodowo lub naukowo dolnośląskim rolnictwem (rozdział 1). Istotne ograniczenie stanowił brak aktualnych danych na temat pogłowia zwierząt gospodarskich oraz upraw w podziale na mniejsze jednostki terytorialne niż województwa. Takimi informacjami Główny Urząd Statystyczny dysponować będzie dopiero po tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym. W kolejnej części posłużono się analizą badań ankietowych zebranych podczas trzech różnych sondaży, w tym także badania ankietowego przeprowadzonego na potrzeby pracy z mieszkańcami gminy Żórawina (rozdział 2). W ostatniej części posłużono się studium przypadku planowanej inwestycji we wsi Żerniki Wielkie, dla której nakreślono efektywność ekonomiczną. Wykorzystano tu założenia ujęte w dokumentacji projektu dostępnego w urzędzie gminy Żórawina oraz wywiad bezpośredni z szefem zaopatrzenia zakładu w Żernikach. Dla obliczenia kosztów posłużono się zebranymi informacjami o funkcjonowaniu działających i planowanych biogazowni w Polsce (rozdział 3).

Pełny tekst pracy dyplomowej (w formacie PDF - 12 MB) do pobrania: Biogazownie rolnicze na Dolnym Śląsku
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe