KALKULATOR PODATKÓW I SKŁADEK ZUS OD UMÓW-ZLECEŃ NA 2007 ROK

Z kim jest zawierana umowa ?
Zaznacz stosowną opcję:
1) bezrobotny - brak innych tytułów do ubezpieczeń
2) emeryt lub rencista (po 14.01.2000 *)
3)   pracownik - umowa o pracę z:
  a) tym samym pracodawcą
  b) innym pracodawcą (minimum 936 zł brutto)
4) Uczeń lub student do 26 roku życia
5) Osoba prowadząca działalność gospodarczą, gdy przedmiot umowy nie pokrywa się z zakresem prowadzonej działalności**
i wybieramy umowę-zlecenia jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń ***
 
Zleceniobiorca deklaruje opłacenie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Umowa dotyczy praw autorskich (artyści, twórcy itp.)
Zlecenie jest wykonywane w w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy
A) Kwota umowy (brutto)
Koszty zleceniobiorcy
B) Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę (a + b + c)
a) emerytalne 9,76% x A
b) rentowe 6,50% x A
c) chorobowe 2,45% x A (dobrowolne)
C) Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (A - B)
D) Składka na ubezpieczenie zdrowotne
d) kwota podlegająca wpłacie do ZUS 9,00% x C
e) kwota podlegająca odliczeniu od podatku 7,75% x C
f) różnica finansowana przez zleceniobiorcę (d - e)
E) Koszty uzyskania przychodu zleceniobiorcy 20% x C
(lub 50% x C w przypadku praw autorskich)
F) Podstawa opodatkowania (C - E)
G) Zaliczka na podatek dochodowy 19% x F
H) Kwota podlegająca wpłacie do US (G - e)
I) Kwota do wypłaty dla zleceniobiorcy (C - e - H - f)
Koszty zleceniodawcy
J) Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez zleceniodawcę (g + h + i)
g) emerytalne 9,76% x A
h) rentowe 6,50 x A
i) wypadkowe % x A (możliwe stawki od 0,90% do 3,60% ****)
K) Składka na Fundusz Pracy 2,45% x A *****
L) Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% x A
M) Całkowity koszt zleceniodawcy (A + J + K + L)
Uwaga! Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2007 r. wynosi - 78 480 zł.

*) Dla umów zawartych przed 14.01.2000 emerytom i rencistom naliczamy wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

**) Jeśli przedmiot umowy pokrywa się zakresem wykonywanej działalności, wówczas przychody z tej umowy doliczamy do przychodów z działalności gospodarczej.

***) Umowę-zlecenie można wybrać jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń wyłącznie w przypadku, gdy kwota umowy jest nie mniejsza niż aktualna minimalna podstawa do ubezpieczeń dla działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku odprowadzamy wszystkie składki z działalności gospodarczej a od umowy tylko składkę zdrowotną.

****) Od 1 kwietnia 2006 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla osób, które zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego poniżej 10 osób lub nie mają REGON wynosi od 0,90% do 3,60% zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej skladki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 42, poz. 283).
Patrz poradnik na stronach ZUS: "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe za okres od 1 stycznia 2003 r."

*****) Jeśli suma kwot z umowy i pozostałych źródeł przychodu zleceniobiorcy jest mniejsza niż 936 zł brutto składki na Fundusz Pracy nie nalicza się